เมื่อทางลูกค้าได้ทำการสั่งซื้อสินค้าแล้ว ท่านสามารถดำเนินการชำระเงินได้โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.ช่องทางการชำระเงิน
โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังต่อไปนี้ [ธ.กสิกรไทย เลขที่บัญชี 268-254893-5 นายสรณพ ขนอนเวช] ชำาระด้วยบัตรเครดิตผ่าน ระบบ Omise Payment Gateway [https://www.omise.co]

2. ยืนยันการชำระเงิน

เมื่อดำาเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ท่านต้องยืนยันการชำระเงินโดยผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
ส่งหลักฐานการโอนเงินเช่น ใบโอนเงิน, print screen ของหน้าจอโทรศัพท์
(กรณีโอนผ่าน Internet Banking) ไปยัง Sorranop.k@gmail.com
หรือ Line ID : @leandiet] หมายเหตุ: ในกรณีที่ชำระด้วยบัตรเครดิตผ่านช่องทาง online
ระบบจะท าการยืนยันการรับช าระเงินโดยอัตโนมัติ ท่านไม่ต้องยืนยันการช าระเงินด้วยตัวเอง

3. เจ้าหน้าที่ยืนยันการรับชำระเงิน
เมื่อตรวจสอบข้อมูลการช าระเงินเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันว่าได้รับช าระเงินแล้ว
ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับการยืนยันการรับช าระเงินภายใน 24 ชั่วโมง (หรือ 2 วันในกรณีติดวันหยุดท าการ)
กรุณาติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ [084-0057871] ภายในวันและเวลาท าการ

เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า
 บริษัทฯจัดส่งสินค้าหลังจากได้ตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

 บริษัทฯจัดส่งสินค้าทุกวันททำการ เว้นวันหยุดราชการ รายการสั่งซื้อที่ยืนยันการชำระเงินก่อน
2 ชั่วโมง จะถูกส่งภายในวันเดียวกัน ทั้งนี้ถ้าไม่สามารถจัดส่งในวันนั้นได้ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการจัดส่งสินค้าใน
วันท าการถัดไป
 เมื่อสินค้าถูกจัดส่งเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะแจ้งยืนยันการจัดส่งพร้อมทั้งหมายเลขการตรวจสอบ
การเดินทางของสินค้า [tracking number] ไปทาง E-mail
ช่องทางการจัดส่งสินค้า
 โดย Delivery ซึ่งตามปกติแล้วสินค้าจะถึงปลายทางในเวลาไม่เกิน 24 ชม. ที่อยู่ในกรุงเทพฯ
สำหรับในกรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายใน 24 ชม. กรุณาติดต่อทางร้าน
 บริการพนักงานส่งสินค้า เฉพาะเขตกรุงเทพ สินค้าถึงมือท่านภายใน 24 ชั่วโมง ค่าจัดส่ง ตามระยะทางที่กำหนด
เงื่อนไขการรับผิดชอบในการจัดส่งสินค้า
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าล่าช้าได้ แต่ไม่เกิน 24 ชม.ทำการ
และจะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงความล่าช้าที่เกิดขึ้น
 เมื่อสินค้าถูกส่งไปแล้วบริษัท จะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
 ในกรณีที่สินค้าเกิดความเสียหายจากการจัดส่งทางบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายไม่เกินราคาสินค้าที่จัดส่ง
 ในกรณีที่สินค้าถูกส่งกลับคืนมายังบริษัทฯ เนื่องจากข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้มีความผิดพลาด
ลูกค้าต้องช าระค่าจัดส่งสินค้าใหม่อีกครั้ง

นโยบายการยกเลิกการสั่งซื้อและคืนสินค้า

นโยบายการยกเลิกการสั่งซื้อ

เงื่อนไขการยกเลิกค าสั่งซื้อ
 ท่านสามารถยกเลิกธุรกรรมการสั่งซื้อได้ ในกรณีที่สินค้ายังไม่ถูกส่งออกไปเท่านั้น
 ในการยกเลิกค าสั่งซื้อ ไม่มีค่าดำเนินการ
 บริษัทฯ จะคืนค่าสินค้าหลังจากหักค่าดำเนินการแล้ว
โดยโอนเงินเข้าบัญชีที่มีชื่อผู้สั่งสินค้าเป็นชื่อเจ้าของบัญชีเท่านั้น
การแจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อ
หากท่านต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ
โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์หมายเลข [084-0057871] [Line ID : @leandiet] หรืออีเมล์ [Sorranop.k@gmail.com] หรือสามารถทำรายการได้ที่เมนู [ยกเลิกคำสั่งซื้อ] นโยบายการคืนสินค้า
เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับท่าน เมื่อท่านได้รับสินค้าแล้วกรุณาตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้า
หากพบว่ามีความผิดพลาดที่เกิดจากทางบริษัทฯ ท่านสามารถคืนหรือเปลี่ยนสินค้าได้
โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. กรุณาติดต่อบริษัทฯ เพื่อคืนสินค้าภายใน [3] วัน นับตั้งแต่ได้รับสินค้า
2. ทำการจัดส่งสินค้ากลับคืนมายังบริษัทฯโดยช่องทางที่ตรวจสอบได้
ซึ่งทางบริษัทฯจะเป็นผู้รับภาระค่าจัดส่ง (คืนให้พร้อมค่าสินค้า)
3. เมื่อบริษัทฯได้รับสินค้าและตรวจสอบความผิดพลาดตามที่แจ้งมาแล้ว จะทำการคืนค่าสินค้า
หรือ เปลี่ยนสินค้าให้ตามที่ตกลงไว้
ในการคืนหรือเปลี่ยนสินค้า กรุณาติดต่อ [084-0057871 หรือ Line ID: @leandiet] เงื่อนไขการคืนเงิน/เปลี่ยนสินค้า
 บริษัทฯจะเปลี่ยนสินค้าเป็นชิ้นใหม่ในเมนุเดิม ในกรณีที่สินค้าเดิมหมด
บริษัทจะท าการคืนเงินให้ท่าน หรือเสนอสินค้าใกล้เคียงให้แทน
 บริษัทฯจะทำการคืนค่าสินค้าโดยจะโอนค่าสินค้าพร้อมค่าส่งสินค้ากลับมา ไปยังบัญชีธนาคาร